เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซันซุยคาคุ จำกัด (จากนี้ไปเรียกว่า "บริษัท") เชื่อมั่นว่าการปกป้องและจัดการข้อมูลของผู้เข้าพักอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้เพื่อการให้บริการที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้เข้าพัก

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพักในเว็บไซต์ของเราอย่างเคร่งครัด โดยจะรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สมควรพร้อมกับป้องกันการสูญหายของข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ การปลอมแปลงข้อมูล และการลักลอบเข้าถึงข้อมูล และจะเร่งดำเนินการโดยเร็วหากมีปัญหาเกิดขึ้น

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลและมีเนื้อหาที่สามารถระบุตัวตนได้ ยกเว้นข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลในเชิงสถิติซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้ จะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพักในเว็บไซต์นี้จะประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด เพศ ข้อมูลที่ผู้เข้าพักกรอกไว้ในแบบฟอร์มของบริษัท ตลอดจนถึงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นแก่การให้บริการ
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะมีการสอบถามข้อมูลนอกเหนือจากนี้เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าพัก แต่ในกรณีนี้ ผู้เข้าพักมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลประเภทใด ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นจะต้องให้ไว้

บริษัทจะรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลการใช้งาน (Log file) คุกกี้ ข้อมูลระบุตัวตนแบบนิรนาม และตำแหน่งปัจจุบันในการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้งานผ่านเว็บไซต์เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้ใช้การเข้ารหัสแบบ SSL (SecureSocketLayer) สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลที่รับ-ส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้กับเบราว์เซอร์ของผู้เข้าพักจะได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยี SSL และทางโรงแรมจะส่งข้อมูลของผู้เข้าพักส่วนหนึ่งให้องค์กรภายนอกรับไปดำเนินการเพื่อพัฒนาบริการสำหรับผู้เข้าพักต่อต่อไป กรณีนี้ ทางบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานขององค์กรดังกล่าวตามที่สมควร

การรับประกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อจำกัดความรับผิด

ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอกที่มิใช่องค์กรที่ว่าจ้างโดยบริษัทโดยที่ผู้เข้าพักไม่อนุญาต เว้นแต่จะมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ ข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้จะไม่ครอบคลุมถึงบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นใดๆทั้งสิ้น

บริษัท ซันซุยคาคุ จำกัด

TOPへ